+32 (0)2 895 67 90 info@in2cloud.be

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Geldigheid 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, orderbevestigingen, contracten en leveringen tenzij andersluidend schriftelijk akkoord. Het enkele feit van de bestelling impliceert de aanvaarding van deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud en bij aansluiting van alle andere.

Artikel 2: Bestellingen en contracten 

De koper verbindt zich door zijn bestelling onmiddellijk. Elke wijziging aan of annulatie van een bestelling, is voor de rekening van de koper. In principe wordt volledige uitvoering van de overeenkomst gevorderd. Minstens zullen alle gemaakte kosten ten laste vallen van de koper.

Artikel 3: Leveringstermijnen 

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend. Vertraging in de uitvoering van de bestelling kan nooit een
aanleiding zijn tot schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst. Slechts bij uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van de firma IN2CLOUD BVBA kan een
contract na verstrijken van de leveringstermijn worden geannuleerd.

Artikel 4: Annulering

Elke annulering door de klant van een bestelling moet schriftelijk gebeuren. Ze is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door de verkoper. In geval
van annulering zal de klant gehouden zijn tot het betalen van annuleringskosten. Hierbij zal rekening worden gehouden met de reeds gemaakte kosten van de
firma IN2CLOUD BVBA, de opgelopen kosten in verband met verplichtingen met betrekking tot de bestellingen in kwestie, alsook ontstane indirecte kosten en
een redelijke winst van minstens 15% van de totale verkoopprijs.

Artikel 5: Levering en verzending 

De levering wordt geacht te hebben plaats gehad op de zetel van onze onderneming of een daartoe bestemde plaats vooropgesteld door de firma IN2CLOUD
BVBA zelf. De verzending gebeurt op gevaar en risico van de koper welke ook de manier of de voorwaarden der verzending zijn. De kosten van het lossen en
transporteren der goederen tot bij de koper en een eventuele verzekering van het transport, zijn steeds ten laste van deze laatste. Geleverde goederen worden
niet terug genomen.
Wij zijn gerechtigd de levering van goederen of onze diensten op te schorten of te annuleren ten gevolge van achterstallige openstaande facturen.

Artikel 6: Eigendomsbehoud 

De goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de verkoopprijs vermeerderd met eventuele kosten en intresten. Zolang de betaling niet heeft
plaats gehad, is de koper er niet toe gerechtigd de goederen in pand te geven of ze als zekerheid in de ruimste zin van het woord te gebruiken. Verkeert de
verkoper jegens ons in wanprestatie, dan mogen wij het geleverde (of een deel er van) ter stond en van rechtswege terugnemen en de nog te leveren diensten
opschorten.
In dit geval blijft de klant ons een vergoeding schuldig voor de door ons geleden schade met een minimum van 20% van de prijs van de bestelling.

Artikel 7: Technische specificaties 

Mededelingen betreffende technische eigenschappen e.d. van onze producten zijn geheel vrijblijvend. IN2CLOUD BVBA behoudt zich het recht voor om
vervangingen en veranderingen aan te brengen in de specificaties van goederen of diensten zonder voorafgaande melding. Voor gebreken moet uiterlijk binnen
8 dagen na levering bij aangetekend schrijven worden geprotesteerd. IN2CLOUD BVBA kan niet worden aangesproken in schadevergoeding voor schade ten
gevolgen van deze gebreken.

Artikel 8: Prijzen 

De verkoopprijzen van de producten van IN2CLOUD BVBA zijn inclusief alle door de Belgische Regering opgelegde belastingen, heffingen en invoerrechten
welke thans rechtsgeldig, behalve de BTW, tenzij anders vermeld. De BTW is nooit in de prijs begrepen en is steeds volledig ten laste van de koper, tenzij
anders vermeld. Indien tussen de orderbevestiging en het tijdstip van de uitvoering van de bestelling, zelfs indien dit tijdstip valt buiten de aangegeven
leveringstermijn, de kosten van het geleverde product om welke redenen dan ook gestegen zijn, wordt deze verhoging automatisch doorgerekend aan de koper
voor zover deze niet meer dan 20% bedraagt. Is deze verhoging hoger dan 20% dan zal de koper gerechtigd zijn aan de verkoop te verzaken, echter zonder
schadevergoeding te kunnen eisen.

Artikel 9: Betalingen 

Behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen zijn onze facturen steeds contant betaalbaar, zonder enige korting. Alle prijzen zijn op deze betalingswijze
berekend. Bij niet-betaling op de vervaldag wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding
van 10% op het factuurbedrag met een minimum van 125 euro ter dekking van rappel – en administratiekosten en met nalatigheidsintresten van 10% per jaar.

Artikel 10: Aanpassingen en interventies: 

In geval de gebruiker en/of de opdrachtgever één of meerdere fouten bemerkt, is hij gehouden hiervan bewijs te leveren om de verbetering toe te laten in
optimale omstandigheden. In geval van nutteloze verificaties, bijwerk en verbeteringen, verplaatsingen enz., zoals onder meer door het verkeerd gebruik van de
apparatuur en/of het niet navolgen van de programma instructies voor het gebruik en de werking ervan, zal de bijkomende tijd aangerekend worden in
verhouding tot de rest van het werk en volgens de geldende uurlonen bij IN2CLOUD BVBA.

Artikel 11: Aansprakelijkheid 

Wij zijn niet aansprakelijk voor eender welke schade, onder welke vorm dan ook, hetzij direct of indirect, die het gevolg kan zijn van het gebruik en/of
ongeschiktheid van het door ons geleverde. IN2CLOUD BVBA is niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding. Zij wijst alle verantwoordelijkheid af,
zowel wat betreft haar eigen prestaties als die van derden, zij het constructies, gebruikers of gelijk welke persoon of firma.

Artikel 12: Garantie 

Onze garantie, indien gegeven en volgens specifieke voorwaarden, gaat niet verder dan tot het leveren van onderdelen tot vervanging van wat ondeugdelijk is.
Betreft het door toeleveranciers gegeven fabrieksgarantie, dan geldt deze gelijkelijk voor de koper.

Artikel 13: Geschillen 

De koper hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken. Klachten over de geleverde goederen of diensten zijn enkel geldig indien ze
per aangetekend schrijven gebeuren. Klachten die niet binnen de acht dagen na de levering, prestaties of facturatie geformuleerd zijn, worden niet meer
aanvaard. In geval van gerechtelijke invordering en/of betwisting zijn, tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft, enkel de rechtbanken van koophandel
bevoegd van het gerechtelijk arrondissement waarin ons bedrijf gevestigd is en het Belgisch recht is steeds van toepassing.

Artikel 14: Diversen

Elke verbintenis aangegaan door IN2CLOUD BVBA, zijn middelverbintenissen en geen resultaatverbintenissen. Onze onderneming is slechts gehouden tot
uitvoering van de overeenkomst en tot levering van de goederen voor zover deze nog in voorraad zijn of nog door derden, toeleveranciers worden gemaakt,
afgenomen en geleverd en dit op de binnenlandse markt. Wij houden ons het recht voor in dit geval de overeenkomst eenzijdig te verbreken zonder enige
aansprakelijkheid of schadevergoeding van onzentwege. Indien de facturen, opgesteld voor het aanmaken, wijzigen of hosten van websites, onbetaald blijven,
hebben wij het recht de publicatie op het internet of eender welke drager van desbetreffende websites op te eisen en stop te zetten. De gedane kosten zullen
eveneens hiervoor doorgerekend worden aan de klant.